Varför en ägargrupp?

Det korta svaret är att ett mycket stort antal aktieägare stämmer in i samma ton – en förändring i bolagets strategi måste ske för att bolaget ska överleva. Förtroendet för organisationens förmåga att ta forskningsbolaget Intervacc in i en kommersiell fas, är i botten.

En ägargrupp som tar över rodret, verkar därmed vara det enda alternativet.

Det längre svaret handlar först och främst om just marknadens förtroende för bolagets värde. Börsvärdet har gått ifrån en värdering på över 4 miljarder kronor till under 300 mkr – trots en kapitalanskaffning på ca 100 mkr.

Bolaget blöder, med den aktuella ”burn raten” beräknas kassan vara slut inom ett år eller max två. Eftersom bolaget inte är i närheten av att vara kassaflödespositivt, kan det bli ytterst problematiskt med framtida kapitalanskaffningar.

Orsaken till förtroendekrisen beror högst sannolikt på att marknaden helt enkelt inte tror att bolaget, med nuvarande organisation, ska uppnå de tidigare påstådda målen. Eftersom man till synes saknar en kommunikationsstrategi mot börsen och dess ägare, är det närmast omöjligt att skaffa sig en bild över bolagets ambitionsnivå. Och vad som verkligen försiggår kring USA-ansökan, nya frisläppanden, forskningen på gris- och kovaccinerna samt försäljningen av Strangvac.

Efterfrågan och intäkter
I mars 2022 började försäljningen av Strangvac. Efterfrågan påstods då vara mycket stor. Den förväntade årliga försäljningen av vaccinet uppskattades till 1 miljard kronor inom en rimlig framtid – med en bruttomarginal på 65%.

Tvärtemot har försäljningen av Strangvac hittills varit ytterst marginell. Efter drygt ett år på marknaden, uppgav bolaget att runt 0,4% av alla hästar i Sverige vaccinerats. Inget tyder på att försäljningen kommit igång sedan dess.

Orsakerna till den låga efterfrågan är inte kommunicerat från bolaget. Att köparna, alltså hästägarna, har låg kännedom om vaccinet, har dock bekräftats från många håll.

För det sista redovisade kvartalet (Q2) uppgick försäljningen till blygsamma 2 mkr medan förlusten blev 18 mkr. Med andra ord en blek bruttomarginal på -900%.

Varför nyval av styrelse?

Det korta svaret är att Intervacc sedan två år tillbaka, befinner sig i en ny fas i bolagets utveckling. Från att vara ett forsknings- och vaccinutvecklande bolag, behöver nu Intervacc ledas in och lotsas framåt i en kommersiell riktning.

Den sittande styrelsen har tyvärr inte kunnat visa att den besitter insikt om den kompetens som krävs för att bolaget ska utvecklas från dagens småskalighet till ett fullfjädrat internationellt biotech-bolag. Styrelsen har inte heller visat tillräcklig förmåga eller vilja att leda och stötta organisationen att ta de rätta stegen mot detta mål.

En ny styrelsesammansättning med andra kvalifikationer, behövs därmed nu tillsättas.

Det längre svaret börjar med två avgörande strategiska felbedömningar som i slutändan bara kan belastas styrelsen. Dessa ödesdigra misstag är den direkta anledningen bakom det massiva kursfallet sedan december 2021.

Det första misstaget handlar om innehållet i Summary of Product Characteristics (SPC:n).

Att ett svenskt djurvaccin godkändes av European Medicines Agency (EMA) är i sig en bedrift utan motstycke. Men där slutar tyvärr framgångssagan. Studier som visade på den tredje dosens avgörande effekt för den goda skyddseffekten på mer än 90%, kom inte med i EMAs utlåtande.

Allvaret i, och konsekvenserna av detta, verkar helt ha flugit under styrelsens radar. Inga försök att förbättra vare sig EMAs eller Läkemedelsverkets monografi har initierats och enligt uppgifter har till och med försök från ledningen, stoppats av styrelsen.

Inte heller har det kommunicerats någon alternativ och trovärdig handlingsplan.

Följden av SPC:ns innehåll, som återspeglas i texten i FASS, har lett till höga trösklar som behöver övervinnas innan vaccinet kommer accepteras av så väl veterinärer, organisationer och förbund, som stall- och hästägare.

Att låta utfallet från EMA stå obestritt är ett misstag som visat sig ha kostat bolagets enda produkt både trovärdighet och förtjänst. Insikten om detta är, och kommer förbli, avgörande för att försäljningen av Stangvacc ska ta fart – i Sverige och internationellt.

Ytterligare ett stort misstag har begåtts när ingen, i vare sig styrelsen eller organisationen, kunnat identifiera den egentliga målgruppen för Strangvac – det vill säga hästägarna. Därmed har kunskap om hur – och ATT – vaccinet ska kommuniseras och säljas till dessa, saknats helt. All fokus har istället riktats mot veterinärkåren – som enbart förskriver och tillhandahåller vaccinet. På efterfrågan av hästägarna.

Detta misstag har påtalats flertalet gånger för både styrelsen och ledningen på bolaget – som ändå valt att avböja erbjudandet om professionell hjälp.

Vad behöver vi göra nu?

Det korta svaret är att en ny styrelse, med kompetens att utveckla Intervacc framgångsrikt, behöver väljas in på en extra bolagsstämma.

Därefter tillsätts en ”handplockad” VD, som med stöd av en aktiv styrelse, ser över kompetensen inom bolaget.

Det längre svaret inleds med att sätta ljus på att bolagets tidigare VD nyligen avsattes, vilket kan tolkas som ett tecken på att styrelsen önskar få ett nytt ledarskap – eller som ett sätt att peka ut en syndabock för alla misstag som begåtts.

Oavsett styrelsens avsikt, behöver en ny VD som uppfyller en högt ställd kravprofil, rekryteras och tillsättas omedelbart.

Det går inte att bortse ifrån att styrelsen är ytterst ansvarig för flera av företagets tillkortakommanden. Att tillse att nyckelkompetens inom marknadsföring och kommunikation, hästbranschen och regulatoriska frågor, finns inom organisationen – eller tillgängliga externt, är bara ett av dem. Dessa kompetensområden måste omgående tillföras.

Hög prioritet måste ges till att förbättra utlåtandet i SPC:n – som är direkt missledande. Evidens på långtidseffekterna av den tredje dosen och immunitetsintervall måste tas fram.

Det är därmed av yttersta vikt att omgående ha en dialog med EMA och med Läkemedelsverket för att fastställa hur tidigare studier kan åberopas och kompletteras.

Eftersom Intervacc fortfarande bedriver forskning, bör ett vetenskapligt råd inrättas för att stärka den vetenskapliga utvecklingen – även om man nu är inne i en kommersiell fas.

En tydlig plan framåt
En tydlig affärs- och kommunikationsstrategi behöver upprättas där alla ombord – inom organisationen såväl som ägarna – är delaktiga och införstådda med bolagets planer, mål och visioner på både kort och lång sikt.

En gedigen marknadsplan för att bearbeta såväl veterinärkåren och hästägarna som relevanta organisationer och förbund i de frisläppta länderna, måste upprättas.

Förtroendet för bolaget behöver repareras, vaccinplattformens stora potential förvaltas och affärsidén – att förbättra djurhälsa genom förebyggande vaccination – stärkas.

Bolaget är även väl värt att synliggöras och omnämnas i högre grad i press som ”framtidens innovativa och hållbara företag”, samt lyftas och hyllas i ”kampen mot antibiotikaresistensen”.

Tidsplan; omgående.

Vi i IVAGs arbetsgrupp begär därför en extra bolagsstämma för att få till en förändring av bolagets styrning – innan det är för sent.

Vi föreslår en förändring av bolagets styrelse där de nya ledamöterna har förståelse för vilka kompetenser – inom bl a vaccinforskning, regulatoriska frågor, ekonomi samt kommunikation och försäljning inom hästbranschen – som behövs.

Konkreta namnförslag på föreslagna styrelseledamöter kommer att presenteras här på hemsidan i samband med att kallelsen till extra bolagsstämma skickas ut från Intervacc.

Vi söker nu brett stöd
Vi som representerar aktieägargruppen IVAG vänder oss till Intervaccs aktieägare och söker nu brett stöd till förändring och samverkan för att förbättra bolagets kommersiella utrullning av Strangvac, transparens, ambitionsnivå samt att värna om den forskningsverksamhet man bedriver.

Genom en fullmakt till vår representant för IVAG – om du inte själv kan närvara på extrastämman – bidrar du till att förändra bolagets strategi och riktning. Till fullmakten »