Många åsikter och viljor – ett mål

Ju fler som ansluter sig till IVAG desto fler önskemål om åtgärder och åsikter kommer finnas om vad representanterna i arbetsgruppen bör arbeta med, och hur de bör genomföras.

Vi är förstås medvetna om – och ödmjuka inför – utmaningen att å ena sidan lyssna in medlemmarnas önskemål men å andra sidan inser vi att målet måste vara att enas om ett beslut. Annars blir det bara en massa prat och ingen verkstad och en sådan grupp saknar syfte.

Lämna gärna tips och idéer till kontakt@ivag.se
Arbetsgruppen kommer;
1) inhämta förslag från medlemmar till en person att representera IVAG i valberedningen och
2) inhämta förslag till kompetenser som behöver kompletteras samt person/er som besitter dessa kompetenser som valberedningen kan överväga att ingå i styrelsen.
Förslag beaktas endast från de som anmält medlemsskap i IVAG.

Arbetsgruppen kommer även att iaktta största möjliga lyhördhet för att uppnå konsensus, men någon direkt omröstning om förslagen kommer av praktiska skäl inte att kunna ske.