IVAG kommer begära en extra bolagsstämma

IVAG kommer begära en extra bolagsstämma

Det blir ingen valberedning för IVAG. De krav som ställdes på vad som skulle försäkras av aktieägarna i en fullmakt – för att gruppen skulle beredas en plats i valberedningen – var helt enkelt inte rimliga.
För att IVAG ska kunna accepteras som en ägargrupp kräver styrelseordförande att aktieägarnas långsiktighet försäkras i en fullmakt. Bland annat innebär det att aktieägarna måste avstå från sin rätt att rösta på annat förslag än valberedningens på ordinarie bolagsstämma 2024. Dessutom kan fullmakten inte återkallas så länge aktieägaren innehar några aktier i Intervacc.
– Dessa krav har ingen förankring i Aktiebolagslagen eller i Intervaccs bolagsordning och är oacceptabla, ett synsätt som stöds av tillfrågad juridisk expertis. Vi avser inte förhandla om frågan, uppger Jan-Ingmar Flock.  

Skälet till att aktieägargruppen IVAG bildades, är att tillräckligt många ägare instämmer i följande påstående:
”Bara med ökad relevant kompetens, transparens och ambitionsnivå ifrån styrelse och ledning, finns förutsättningar för att bolagets kommersiella inriktning ska vidareutvecklas framgångsrikt”.

Det skälet består, bara vägen dit kommer nu justeras något.

Syftet med att ingå i valberedningen var att, tillsammans med de övriga största ägarna, i samförstånd ta fram förslag på en ny sammansättning av styrelse. Nu väljer IVAGs arbetsgrupp istället att, tillsammans med några andra större aktieägare utanför IVAG, kräva att en extra bolagsstämma utlyses inom kort.

Ett gemensamt förslag på ny sammansättning av styrelse kommer presenteras och sedan att röstas om på den extra bolagsstämman.

För att begära en extra bolagsstämma krävs 10% ägande av aktiekapitalet.
– Med det sagt kommer vi, i början av nästa vecka, att mejla ut fullmakter till alla som registrerat sig i IVAG, avslutar Jan-Ingmar Flock.